Forms & Formats

Category Name Published On
Solar and Wind सौर्य सिंचाई प्रणालीको अनुदान आवेदन फारम 2023-05-15  
Solar and Wind दरभाउ मूल्ाांकन प्रतिबेदन 2023-05-12  
Solar and Wind संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणालीको अनुदान आवेदन फारम २०७९/८० 2023-05-12  
Solar and Wind संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणालीको अनुदान आवेदन फारम सँग पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजात/वववरणहरु 2023-05-12  
Application Form for Solar Rooftop PV 2023-04-11  
सौर्य पम्पिङ्ग प्रणाली जडानका लागि आवश्यक फारमहरु 2023-04-11  
Solar and Wind सौर्य सिंचाइ प्रणाली जडानका लागि उपभोक्ता र कम्पनि बीच हुने सम्झौताको नमूना 2023-03-28  
Solar and Wind सौर्य सिंचाइ प्रणाली जडानका लागि विस्तृत संभाव्यता अध्ययनको खाका 2023-03-28  
Solar and Wind सौर्य सिंचाई पम्पिङ्ग प्रणालीको प्राबिधिक विवरण को खाका 2023-03-28  
Solar and Wind सौर्य सिंचाइ प्रणालीको जडान सम्पन्न प्रतिवेदनको बिषयसूची (checklist) 2023-03-28  
Solar and Wind संस्थागत सौर्य विद्युत प्रणाली जडान, अनुदान, स्वामित्व रेखदेख तथा मर्मत सम्भारका लागि केन्द्र र सम्बन्धित संस्था बिच भएको सम्झौता पत्र । 2023-03-28  
Solar and Wind Bid document format - 1kWp (Updated) 2023-03-28  
Solar and Wind Bid document format - 2kWp(Updated) 2023-03-28  
Solar and Wind ISPS Implementation Process Flow Chart 2023-03-28  
Solar and Wind संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणालीको लागि यस केन्द्रसँग सम्झौता गर्न चाहिने आवश्यक कागजातहरु 2023-03-28