Forms & Formats

Category Name Published On
Term Sheet for intent to purchase the CERs/GS CERs 2020-06-30  
Solar and Wind सौर्य सिंचाई प्रणालीको अनुगमन तथा जडान प्रमाणिकरण फारम 2020-05-31  
Solar and Wind संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणालीको अनुगमन तथा जडान प्रमाणिकरण फारम 2020-05-31  
Solar and Wind Letter to company vehicle pass 2020-05-31  
Solar and Wind विस्तृत संभाव्यता अध्ययनको खाका 2020-03-13  
Solar and Wind सौर्य सिंचाइ प्रणाली जडानका लागि उपभोक्ता र कम्पनि बीच हुने सम्झौताको नमूना 2020-03-13  
Solar and Wind सौर्य सिंचाइ प्रणाली जडानका लागि गर्नु पर्ने कार्यहरु 2020-03-13  
Solar and Wind सौर्य सिंचाइ प्रणालीको जडान सम्पन्न प्रतिवेदनको बिषयसूची (checklist) र प्राबिधिक विवरण को खाका 2020-03-13  
Solar and Wind सौर्य सिंचाइ प्रणालीको लागि आधारभूत प्राविधिक मापदण्ड 2020-03-13  
Solar and Wind सौर्य सिंचाई प्रणालीको अनुदान आवेदन फारम (Updated) 2020-03-13  
Solar and Wind सौर्य सिंचाइ प्रणलीको BOQ को खाका 2020-03-13  
अनुसूची—८ (नियम ४१ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित) बढुवा फाराम 2020-02-19  
Solar and Wind संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणालीको अनुदान आवेदन फारम २०७६\७७ 2020-01-31  
Solar and Wind संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणालीको लागि यस केन्द्रसँग सम्झौता गर्न आवश्यक कागजातहरु र सम्झौता पछिका प्रक्रियाहरु 2020-01-31  
स्थानिय तहहरुको नवीकरणीय ऊर्जा नीति निर्माणको सम्बन्धि सन्दर्भ सामाग्री 2020-01-19