Forms & Formats

Category Name Published On
संस्थागत सौर्य विद्युत प्रणाली जडान, अनुदान, स्वामित्व रेखदेख तथा मर्मत सम्भारका लागि केन्द्र र सम्बन्धित संस्था बिच भएको सम्झौता पत्र 2021-02-28  
Solar and Wind सौर्य सिंचाई प्रणालीको अनुदान आवेदन फारम 2021-02-05  
Solar and Wind सौर्य सिंचाइ प्रणालीको जडान सम्पन्न प्रतिवेदनको बिषयसूची (checklist) 2021-02-05  
Solar and Wind Land to Water requirement for solar irrigation system 2021-02-05  
Solar and Wind प्राबिधिक विवरण को खाका 2021-02-05  
Solar and Wind सौर्य सिंचाइ प्रणलीको BOQ को खाका 2021-02-05  
Solar and Wind सौर्य सिंचाइ प्रणाली जडानका लागि उपभोक्ता र कम्पनि बीच हुने सम्झौताको नमूना 2021-02-05  
Solar and Wind सौर्य सिंचाइ प्रणाली जडानका लागि विस्तृत संभाव्यता अध्ययनको खाका 2021-02-05  
Solar and Wind सौर्य सिंचाइ प्रणालीको लागि प्राविधिक मापदण्ड 2021-02-05  
Solar and Wind Minimum Pump and Array Size 2021-02-05  
Solar and Wind संस्थागत सौर्य विद्युत प्रणाली जडान , अनुदान, स्वामित्व रेखदेख तथा मर्मत सम्भारका लागि केन्द्र र सम्बन्धित संस्था बीच भएको सम्झौता पत्र । 2021-01-22  
Solar and Wind दर भाउ मुल्यांकन प्रतिवेदन 2021-01-22  
Solar and Wind ISPS Implementation Process Flow Chart 2021-01-22  
Solar and Wind संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणालीको लागि यस केन्द्रसँग सम्झौता गर्न चाहिने आवश्यक कागजातहरु 2021-01-22  
Solar and Wind सोझै खररद विवध: संविप्त जानकारी 2021-01-22