Updates

Title Published On Attachment
RFP for Orientation, Demonstration and Demand Assessment of Electric Cooking at Selected MHPs of Bajura District (Extended till 27 September 2022). 2022-09-12  
RFP of Conduct Detail feasibility study of Micro Hydro Operated Lift Irrigation (MHOLI) system in selected MHPs in Jumla and Bajura District 2022-09-11  
विद्युतीय चुलो जडानको लागि आवेदन 2022-09-06  
विद्युतीय चुलो जडानको लागि लागत साझेदारीमा कार्य गर्ने प्रतिबद्धता सम्बन्धमा 2022-09-06  
विद्युतीय चुलो सिफारिस सम्बन्धमा 2022-09-06  
लक्षित वर्गका विद्यार्थीेको लागि विद्युतीय चुलोको माग संकलन फारम 2022-09-06  
फलामे सुधारिएको चुलो जडान गरिपाउँ भन्ने बारे 2022-09-06  
फलामे सुधारिएको चुलो जडान गर्न लागत साझेदारीमा कार्य गर्ने प्रतिबद्धता सम्बन्धमा 2022-09-06  
आ.व २०७९ /८० मा यस केन्द्र मार्फत कार्यान्वयन हुने जैविक ऊर्जा प्रणालीहरु सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरुको लागि माग संकलन सम्बन्धी सूचना 2022-09-05  
विद्युत पहुँच नभएका क्षेत्रका सरकारी कार्यालय, शैक्षिक संस्थान र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि निवेदन र प्रतिबद्घता पत्र 2022-08-30  
सौर्य ऊर्जा शाखा अन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनका लागि आवेदन सम्बन्धि सूचना 2022-08-25  
सौर्य, वायू तथा सौर्य /वायु मिश्रित मिनीग्रिड परियोजना मागका लागि आवेदन फारम 2022-08-25  
कृषि सिंचाइका लागि सामुदायिक सौर्य पम्प जडानको लागि आवेदन 2022-08-25  
विद्युत पहुँच नभएका क्षेत्रका सरकारी कार्यालय, शैक्षिक संस्थान र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि निवेदन र प्रतिबदता पत्र 2022-08-25  
धार्मिक एवं सामुदायिक स्थानहरुमा सौर्य ऊर्जा प्रणालीको लागि निवेदन र पूर्व संभाव्यता अध्ययन 2022-08-25