Updates

Title Published On Attachment
सौर्य सिंचाइ प्रणाली जडानका लागि उपभोक्ता र कम्पनि बीच हुने सम्झौताको नमूना 2023-03-28  
सौर्य सिंचाइ प्रणाली जडानका लागि विस्तृत संभाव्यता अध्ययनको खाका 2023-03-28  
सौर्य सिंचाई पम्पिङ्ग प्रणालीको प्राबिधिक विवरण को खाका 2023-03-28  
सौर्य सिंचाई पम्पिङ्ग प्रणालीको लागि छनोट भएका आयोजनाहरुको सूची 2023-03-28  
सौर्य सिंचाइ प्रणालीको जडान सम्पन्न प्रतिवेदनको बिषयसूची (checklist) 2023-03-28  
संस्थागत सौर्य विद्युत प्रणाली जडान, अनुदान, स्वामित्व रेखदेख तथा मर्मत सम्भारका लागि केन्द्र र सम्बन्धित संस्था बिच भएको सम्झौता पत्र । 2023-03-28  
Bid document format - 1kWp 2023-03-28  
Bid document format - 2kWp 2023-03-28  
ISPS Implementation Process Flow Chart 2023-03-28  
संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणालीको अनुदान आवेदन फारम २०७९/८० 2023-03-28  
संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणालीको लागि यस केन्द्रसँग सम्झौता गर्न चाहिने आवश्यक कागजातहरु 2023-03-28  
संस्थागत सौर्य विद्युत प्रणाली जडान, अनुदान, स्वामित्व रेखदेख तथा मर्मत सम्भारका लागि केन्द्र र सम्बन्धित संस्था बिच भएको सम्झौता पत्र । 2023-03-28  
ISPS Selected List of FY 2079.80 2023-03-28  
List of competent company/ firm for installation and promotion of ISPS, Solar Pumping System and privately owned Large PV system 2023-03-27  
EISA DHANPALTHAN RURAL MUNICIPALITY 2023-03-09