Vacancies

Category Name Published On Expiry Date
Vacancy Announcement - Province Energy Officer (Female) 2024-05-21  
प्रशासन सेवा ,लेखा समुह, पाँचौ तह , वरिष्ठ लेखा सहायक पदको प्रतियोगितात्मक परिक्षको पाठ्यक्रम 2024-04-24  
जनशक्ति आवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2024-04-23  
Short Listing and Exam Date Notice - Clean Cooking Solution Project 2024-04-23  
Short Listed Candidate for Vacancy on Clean Cooking Solution Project 2024-04-22  
Vacancy announcement for Province Energy Officer (Female) 2024-04-22  
प्राविधिक सेवा , पाँचौ तह , प्राविधिक सहायक / सब इन्जिनियर पदको प्रतियोगितात्मक परिक्षको पाठ्यक्रम 2024-04-19  
श्रेणी विहिन, हलुका सवारी चालक पदमा सेवा, समुह र उपसमूह परिवर्तनको लागि प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम 2024-04-19  
हलुका सवारी चालक पदमा सेवा, समुह र उपसमूह परिवर्तनको सूचना 2024-04-19  
कार्यक्षमता मुल्यांकन द्वारा हुने बढुवा सम्बन्धी सूचना 2024-04-19  
इन्जिनियर /प्राविधिक अधिकृत, वरिष्ठ लेखा सहायक र सब इन्जिनियर पदको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना 2024-04-19  
प्राविधिक सेवा, सातौ तह, इञ्जिनियर पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम 2024-04-19  
नयाँ भर्नाको लागि दरखास्त फारम 2024-04-18  
अनुसूची—८ (नियम ४१ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित) बढुवा फाराम 2024-04-18  
Vacancy- Clean Cooking Solution Project 2023-10-18