Public Dissemination of AEPC Payment

नेपाल सरकार 
ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय
बैकल्पिक उर्जा प्रबर्धन केन्द्र 
भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकरण प्रयोजनार्थ


नोट: माथि उल्लेिखत विववरणहरु वेव साइटमा अपलोड गरिएको समयले ७२ घण्टा सम्म मात्र रहने छ ।