AEPC Regulations

Title Published On Attachment
AEPC Regulation with amendments 2073-12-08 2019-04-17  
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्दन केन्द्र आर्थिक अनुशासन तथा सुशासन नियमावली, २०७५ 2018-11-13