Vacancies

Category Name Published On Expiry Date
Vacancy- Clean Cooking Solution Project 2023-10-18  
TOR- Clean Cooking Solution Project staff 2023-10-18  
Vacancy - Monitoring and Evaluation Expert 2023-05-11  
ToR- Monitoring and Evaluation Expert 2023-05-11  
नयाँ भर्नाको लागि दरखास्त फारम 2022-03-20  
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्न केन्द्रको मिति २०७८\१२\०४ गतेको सुचना बमोजिम माग भएको इन्जिनियर र सब इन्जिनियर पदका प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना 2022-03-20  
अनुसूची—८ (नियम ४१ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित) बढुवा फाराम 2022-03-20  
कार्यक्षमता मुल्यांकनद्वारा हुने बढुवा सम्बन्धी सूचना 2022-03-18  
पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना (तह ७ - इन्जिनियर, तह ५ - सब इन्जिनियर ) 2022-03-18  
नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा 2021-08-16  
विज्ञापन नं :१०९/२०७६-०७७ (आ.प्र) र विज्ञापन नं :१ /२०७७ -०७८ (खुल्ला)को सिफारिस सम्बन्धी सूचना 2021-08-04  
Vacancy Announcement for Individual Expert Services 2021-07-23  
Terms of Reference - Finance Expert 2021-07-23  
परीक्षा दस्तुर तिर्ने सम्बन्धि सूचना 2021-03-23  
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको मिति २०७७\१२\६ गतेको सुचना बमोजिम माग भएका विभिन्न पदका प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना 2021-03-21