Notices

Title Published On Attachment
आ.व २०७९ /८० मा यस केन्द्र मार्फत कार्यान्वयन हुने जैविक ऊर्जा प्रणालीहरु सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरुको लागि माग संकलन सम्बन्धी सूचना 2022-09-05  
सौर्य ऊर्जा शाखा अन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनका लागि आवेदन सम्बन्धि सूचना 2022-08-25  
ऊर्जा अडिट प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्न इच्छुक संस्थाहरु बाट निवेदन आव्हान 2022-08-19  
घरायसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरुको जडान, निर्माण तथा बिक्री पछिको सेवा सम्बन्धी कार्यको लागि मान्यता प्राप्त कम्पनी÷संस्थाहरुको सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना 2022-08-19  
रोष्टर सूची तयार गर्ने सूचना 2022-08-19  
संस्थागत सौर्य विद्युत प्रणाली, सौर्य पम्पिङ्ग प्रणाली तथा अन्य ठूला सौर्य ऊर्जा प्रविधिहरुको जडान, निर्माण तथा विक्रि पछिको सेवाको लागि कम्पनी/संस्थाहरुको सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना 2022-08-19  
Listing of Recognized Competent Company/Firm For Household/Domestic Application of Solar Home System 2022-08-19  
Listing of Recognized Competent Company/Firm For Supply/Installation of Household/Domestic Biomass Energy Systems 2022-08-18  
घरायसी बायोग्यास प्लाण्ट जडान तथा विक्री पछिको सेवा प्रदान गर्ने कम्पनी/संस्थालाई मान्यता प्रदान तथा सूचीकृत गर्ने निर्देशिका 2022-08-17  
Listing of Recognized Competent Company/Firm For Application of Solar Thermal System (Solar Dryer and Cooker) 2022-08-17  
घरायसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरुको जडान, निर्माण तथा बिक्रि पछिको सेवा सम्बन्धी कार्यको लागि मान्यता प्राप्त कम्पनी/संस्थाहरुको सुची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना 2022-08-17  
मान्यता प्राप्त कम्पनीको सम्झौता चालु आ व २०७९/८० मा नवीकरणीय गर्न आवश्यक कागजात पेश गर्ने सम्बन्धमा 2022-08-16  
Call for Concept Notes application for Sustainable Energy Challenge Fund Financial Assistance for Distributed Renewable Energy Projects 2022-08-06  
Call for applications Expert Roster of Consultants for the 'Justed' Project 2022-08-04  
Result of Project Manager and Project Officer for implementation of Readiness support for enhancing the capacity of NDA and other stakeholders 2022-07-31