Notices

Title Published On Attachment
Relocation of AEPC office 2020-06-30  
Invitation for proposal/letter of intent for Purchasing Emission Reduction Credit (Deadline: 14 July 2020, 5:00 PM Nepal Standard Time) 2020-06-30  
घर बहालमा लिने सूचना 2020-06-30  
कार्यक्षमता मूल्यांकन तथा आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा हुने बढुवा सम्बन्धी सूचना 2020-06-19  
घरायसी वायोग्यास ‍प्रणालीका अनुदान फारमहरु पेश गर्ने समयावधी थप गरिएको सुचना 2020-06-10  
Request for Expression of Interest (REoI) for individual consultant 2020-06-09  
जैविक ऊर्जा सम्बन्धि प्रविधिहरुको आपूर्ति, जडान तथा विक्रिपछिको सेवाको लागि मान्यता प्राप्त कम्पनी÷संस्थाहरुको सुचि (तेश्रो लट) प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना 2020-06-08  
सौर्य सिंचाइ प्रणाली जडानका लागि म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा 2020-05-19  
संस्थागत सौर्य उर्जा प्रणाली जडान कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा 2020-05-19  
2nd lot Approved demand list of Grid Connected Solar PV system 2020-05-19  
बढुवा सिफारिस सम्बन्धी सूचना 2020-05-11  
Invitation to Comment on Nepal Biogas Support Programme-PoA and proposed Component Project Activity (CPA-10) 2020-05-11  
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी कार्य स्थगित गरिएको सूचना 2020-04-29  
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि व्यवस्थाहरु संसोधन गरिएको सूचना 2020-04-18  
घर बहालमा लिने सुचना 2020-04-10